Hovedseksjon

Språkfag

Banner 1

Skoleeier skal tilby opplæring i fremmedspråk etter læreplanen i fremmedspråk på nivå I i minst ett av de fire språkene tysk, fransk, spansk eller russisk. Skoleeier bestemmer hvilke fremmedspråk elevene skal få tilbud om, og hvordan tilbudet/tilbudene skal organiseres. Elever som velger fremmedspråk på ungdomstrinnet, må velge ett av de fremmedspråkene som skoleeier tilbyr.

Forskrift til opplæringsloven § 1-8 andre ledd.

Informasjon om arbeidslivsfag: 

Arbeidslivsfag – et praktisk alternativ til språkfag

Arbeidslivsfag er et fag som elever på ungdomsskolen kan velge som et alternativ til språkfag. I dette faget skal elevene produsere produkter og tjenester som det er behov for i samfunnet, både internt på skolen og til eksterne oppdragsgivere, og de skal få praktiske erfaringer med å løse arbeidsoppdrag i et arbeidsfellesskap.
Praktiske og yrkesrettede arbeidsoppdrag
Elevene skal gjøre seg erfaringer med reelle og virkelighetsnære arbeidssituasjoner, og de skal utvikle et begrepsapparat og ferdigheter knyttet til arbeidslivet. Faget skal gi elevene mulighet til å utforske og til å glede seg over å kunne skape noe, og elevene skal få oppleve at praktiske og organisatoriske ferdigheter verdsettes og anerkjennes. Arbeidslivsfag legger til rette for entreprenørskap i skolen og samarbeid med lokale bedrifter. Elevene skal bruke bærekraftige prinsipper hvor både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold hører sammen i alle deler av arbeidsprosessen.
Arbeidsfellesskap og helse, miljø og sikkerhet i arbeidsoppdraget
Elevene skal følge arbeidslivets regler, forskrifter og etiske retningslinjer og gjøre en risikovurdering ved behov. De skal medvirke i beslutningsprosesser både som leder og medarbeider, ta ansvar for egen arbeidsplass, vurdere sin egen og medelevers arbeidsinnsats og jobbe på selvstendig grunnlag. Elevene skal utfordre tradisjonelle oppfatninger av yrkesliv og likestilling ved å prøve ut arbeidsoppgaver knyttet til ulike yrker.
Kompetansemål
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
- undersøke behov for varer og tjenester på skolen og i lokalsamfunnet
- planlegge praktiske og yrkesrettede arbeidsoppdrag
- produsere og levere varer og tjenester etter kvalitetskrav
- bruke fagbegreper, arbeidsmetoder, verktøy, materialer og teknologi tilpasset arbeidsoppdrag og begrunne valg
- samarbeide, fremme forslag og delta i beslutninger i et arbeidsfellesskap
- ivareta bærekraftige prinsipper i alle deler av arbeidsoppdraget
- beskrive og vurdere risiko, og følge etiske retningslinjer og arbeidslivets regler i arbeidsoppdraget
- vurdere sin egen og gruppens arbeidsinnsats, arbeidsprosess og arbeidsoppdragets resultat