Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Hege Marie Horgen
Telefonnr. 47 78 52 17
Sentralbord 21 80 21 80
Mailadresse: hegemarie.horgen@bsn.oslo.kommune.no
Trefftid: Alle hverdager i skolens åpningstid

 

Skolehelsetjenesten er et gratis helsefremmende og sykdomsforebyggende tilbud til alle barn i skolealder. Tilbudet innebærer helseundersøkelser, veiledning, råd og støtte til elever og deres foresatte. Vi tilbyr individuelt tilpassende støttesamtaler og oppfølging etter behov ved fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer på skolen og på fritiden. Eksempler på dette er mobbing, tristhet, uro/engstelse, mistrivsel, tap, sorg, fysiske plager, spørsmål og vansker omkring pubertet og fysisk utvikling. Elever og foresatte kan komme til "drop-in" på helsesykepleiers kontor på skolen eller ta kontakt via telefon eller mail. Ved behov kan vi skrive henvisning til øyelege, ØNH-lege og barnefysioterapeut. Vi har også helseveiledning i grupper og klasser og tilbyr vaksinering i henhold til Barnevaksinasjonsprogrammet.

Barn som av ulike grunner mangler vaksiner i programmet vil få individuelt tilbud.

Skolehelsetjenesten har forøvrig et fast program utarbeidet etter Nasjonale faglige retningslinjer- og veiledere.

 

 

Faste kontaktpunkter

8. klasse:

- Besøk og presentasjon av skolehelsetjenesten i klassene. Deltagelse på foreldremøte.

- Alle elever i løpet av 8.klasse vil få tilbud om individuell helsesamtale med helsesykepleier på skolen. Målet med samtalen er å fremme livsmestring og bidra til sunne helsevalg. Måling av høyde og vekt gir verdifull informasjon om barns helse, vekst og trivsel, vi tilbyr derfor vekstmåling etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

- Tilbud om undervisning: Seksuell helse.

9. klasse:

- Tilbud om undervisning: Spør først (seksualitet, holdninger og grenser)

10. klasse:

- Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste og polio (dTP-IPV) se Folkehelseinstituttet, vaksinefilm.

 - Tilbud om undervisning: Seksualitet, holdninger og grenser. Evt Ta gode valg

Samarbeid med skolen og andre samarbeidspartnere

Skolehelsetjenesten ønsker et godt samarbeid med elever, foresatte, samarbeidspartnere og skolen, samarbeid med skolen, til det beste for elevene. Vi er en del av skolens ressurs- og tverrfaglige team, og har jevnlige møter med sosiallærer/rådgiver og deltar på enkelte foreldremøter. Helsesykepleier har taushetsplikt, og det betyr at foresatte/ eleven må gi samtykke før skolehelsetjenesten kan dele helseinformasjon med skolen og ved henvisning til og samarbeid med andre tjenester og samarbeidspartnere.

Våre samarbeidspartnere er blant annet:

 • Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
 • Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)
 • Logoped
 • Familiesenteret Bydel Søndre Nordstrand
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 • Spesialisthelsetjenesten (sykehus)
 • Barnevernet
 • Fysioterapeut og ernæringsfysiolog
 • Psykolog
 • Fastlegen
 • Ung Arena

Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen er en videreføring av kontakten dere har hatt med helsestasjonen og skolehelsetjenesten i barneskolen. Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Journalen ble opprettet da barnet ble født eller flyttet til landet og følger eleven ut ungdomsskolen. Ved flytting ber vi foresatte sørge for at skolehelsetjeneste mottar elevens journal fra tidligere skolehelsetjeneste.

Foresatte må selv bringe barnet til fastlege eller legevakt ved akutt sykdom eller skade.

 

Helsestasjon for ungdom(HFU):

HFU er et gratis helsetilbud uten timebestilling utenom skoletid til ungdom mellom 12-24 år. Lege, helsesykepleier, jordmor, psykolog og helsesekretær er vanligvis til stede på HFU. Alle som jobber på HFU er vant til å prate om ting som kan være vanskelig og utfordrende i livet og har god kunnskap om seksuell helse, prevensjon og kjønnssykdommer. HFU finnes i alle bydelene i Oslo, og ungdom kan velge fritt hvilken de vil bruke uavhengig av bosted. Bydel Frogner har egen helsestasjon for gutter, og i bydel Grünerløkka er det egen helsestasjon for kjønn og seksualitet for alle mennesker i Oslo i alderen 0-30.

Åpningstiden på HFU i bydel Søndre Nordstrand: Hver onsdag kl. 16 -19, Holmlia Senter vei 9, Holmlia helsestasjon 3.etg

Tlf: 46 84 43 27. På facebook finner du oppdatert informasjon om HFU og ting som er nyttig for deg som er ung.

Annet ungdomstilbud i bydelen; Ung arena

Hos Ung Arena Sør jobber et engasjert team bestående av fagpersoner, erfaringskonsulenter, helsepersonell og frivillige. Her kan ungdom i alder 12-25 år snakke om det de selv ønsker og tilbudet er gratis og du trenger ikke bestille time. For teamet er ungdommen alltid i sentrum og er der hvis du trenger hjelp eller støtte. Ingen problemer er for store eller for små. 

Åpningstid: Drop-in hver tirsdag og torsdag kl. 13-18.  Ljabruveien 91, Hauketo.

Tlf:  91 69 18 91. Du kan også velge å være anonym, på chattetjenesten. 

Alle som arbeider i skolehelsetjenesten, HFU og Ung Arena har taushetsplikt (jf. Lov om helsepersonell, kapittel 5).

                                                                                                                                                                               

Aktuelle nettsider:

Helsenorge: Offentlig helsenettside hvor man kan skrive ut vaksinekort, bytte fastlege, bestille europeisk helsetrygdkort, lese om helserettigheter mm

Norsk helseinformatikk: Helsenettside kvalitetssikret av leger, om fysisk og psykisk sykdom, barnesykdommer, søvn, kosthold, trening, skader og førstehjelp mm.

Oslo Syd lokalmedisinske senter tilbyr reisevaksinasjon, se nettside for mer informasjon om pris og timeavtale.   

 

Generelle nettsider for ungdom:

Nettsider og tjenester med seksuell helse som tema:

 Nettsider om psykisk helse:

Vold og overgrep

 Rus

 Tobakk