Sosiallærer

Sosiallærerne skal gi elever og foreldre veiledning og støtte i saker hvor elever har vansker av sosial art, som for eksempel å finne seg til rette på skolen, utfordringer i forhold til andre elever og konfliktløsing.

Sosiallærerne har også andre oppgaver, som blant annet å arbeide/samtale med enkeltelever og grupper av elever, observasjoner, samarbeide med kontaktlærere, helsesøster og ledelsen ved skolen. I tillegg kommer samarbeid med eksterne instanser, dette kan være politi, barnevern, PPT og andre ulike sosiale tjenester.

Sosiallærerens oppgave er å sikre at den enkelte elev får nødvendig rådgivning, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette på skolen, ved spesielle faglige vansker under opplæringen, og ved personlige og sosiale vansker som har noe å si for opplæringen.

Videre har sosiallærer ved Hauketo skole også ansvaret for deler av spesialundervisningen. Utover å henvise enkeltelever til PPT for utredning, innebefatter stillingen også å veilede lærere i forbindelse med spesialundervisning, skriving av IOP og årsrapporter.

Ta kontakt på telefon 22753400.