Hovedseksjon

Rådgiving

Sosialpedagogisk rådgiving

Sosialpedagogisk rådgiving skal gi elever og foreldre veiledning og støtte i saker hvor elever har vansker av faglig og sosial art som innvirker på læring og utvikling, som for eksempel behov for spesialundervisning, å finne seg til rette på skolen, utfordringer i forhold til andre elever, og konfliktløsing. Det innebærer også samarbeid med helsesøster, PPT, BUP, barnevern, andre sosiale tjenester, og politi.

Karriereveiledning

Karriereveiledning skal gi elevene veiledning og støtte i overgangen til videregående skole. Faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnskoleopplæringen og knytte grunnskolen og videregående skole bedre sammen. På tiende trinn innebærer dette veiledning i forbindelse med innsøking til videregående, både besøk på skoler, yrkesmesse, foreldremøte med besøk fra karriereenheten om ulike valgmuligheter, og individuell veiledning av elever og foresatte i forlengelsen av utviklingssamtalene på høsten.

Her kan du lese mer om utdanningsvalg og karriererådgiving ved vår skole.

Minoritetsrådgiver

Minoritetsrådgiveren jobber for elever i vanskelige situasjoner.

Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

Hei, jeg heter Nasim Parastesh, og er IMDis minoritetsrådgiver ved Hauketo skole. 

Minoritetsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold. 

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv, kalles det negativ sosial kontroll.

Minoritetsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Minoritetsrådgivere vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

 Du kan kontakte oss dersom du opplever:

  • Strenge grenser hjemme
  • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
  • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
  • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
  • Vold, trusler eller tvang
  • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
  • Er bekymret for en reise til utlandet
  • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
  • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
  • Spørsmål knyttet til seksuell legning

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr jeg også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet, skoleansatte og foresatte.

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll: https://www.imdi.no/nora/