Hovedseksjon

Strategisk plan 2022

Vinter 2019

Strategisk plan er utarbeidet etter innspill fra hele personalet og skolens elevråd. Strategisk plan er behandlet i skolens MBU og driftsstyret.


Skolens mål og visjon 2022-25
Skolens oppdrag og overordnede mål er todelt, og skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. Dette doble oppdraget beskrives slik i overordnet del av læreplanen, LK20: "Grunnopplæringen er del av en livslang danningsprosess som har enkeltmenneskets frihet, selvstendighet, medmenneskelighet og ansvarlighet som mål. Skolen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, for å gjøre gode valg i livet og for å delta i utdanning og arbeids- og samfunnsliv." 

For å ivareta dette doble oppdraget, og på bakgrunn av skolens resultater på eksamen, nasjonale prøver, elevundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen og andre faglige vurderinger fra perioden 2016-2021, har Hauketo skole identifisert følgende mål og satsningsområder for perioden 2022-2025: 

 

 • Øke elevaktiviteten, og utvikle elevenes samarbeidsferdigheter
 • Øke elevmedvirkningen 
 • Sikre tilpasset undervisning med høy kvalitet
 • Utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing


Tiltak 2022-2025 - "Vi lærer sammen"

Et profesjonelt læringsfellesskap, som legger til rette for samarbeid mellom lærere og skolens ledelse, er en forutsetning for et systematisk kvalitets- og utviklingsarbeid, og dermed for å nå skolens mål for perioden 2022-2025. Læreres undervisningskvalitet er den viktigste faktoren for elevens utvikling, og videreutvikling av lærernes kompetanse gjøres best kollektivt, i et profesjonelt samarbeidsfellesskap. Lærere og ledere som har respekt for hverandre, som lytter, deler og lærer av hverandre, og som kommer frem til løsninger basert på både erfaring og faglitteratur, vil sammen kunne søke kontinuerlige forbedringer og bidra til forpliktende løsninger på komplekse utfordringer, og slik øke kvaliteten på opplæringen. 

For å nå skolenes mål for 2022-25, vil vi sette inn følgende tiltak: 

1)

Ledelsen sørger for at skolen er organisert for profesjonelt samarbeid og utviklingsarbeid, og for at organisering og innhold i ulike møtearenaer, som f.eks. kompetansehevingstid, teammøter, klassemøter og fagseksjonsmøter muliggjør en ønsket kompetanseheving og kvalitetsutvikling hos lærerne. 

2) 

Møtene i det profesjonelle fellesskapet organiseres som lærende møter. 

Dette innebærer bl.a. at: 

- det presenteres en problemstilling før møtene og deltakerne møter forberedt

- møtene gjennomføres i grupper på tvers av vante teamsammensetninger

- både lærere og ledelse medvirker og kommed med innspill, i første omgagn uten rom for motforestillinger. Deretter deltar alle aktivt i å gå kritisk gjennom de ulike innspillene. 

- møtedeltakerne søker etter sammenhenger både i analyse- og tiltaksfasene av et utviklingsarbeid, og unngår og søke etter enkeltstående årsaker og tiltak. 

- møtedeltakerne prioriterer hvilke forslag som kan fungere best, individuelt eller i mindre grupper, og unngå avstemming. 

- det er en tydelig ansvarsfordeling for videre oppfølging. 

- det settes tydelige delmål, og utviklingen vurderes og justeres underveis. 

3)

Innføre kollegaveiledning som en viktig of kontinuerlig samarbeidsform i det profesjonelle læringsfellesskapet. Gjennom å planlegge, gjennomføre, observere og reflektere over undervisning ut fra både erfaring og faglitrreatur, kan lærere veilede hverandre og slik bidra til økt undervisningskvalitet. Temaene for både kollegaveiledningen og lærende møter skal samsvare med skolens mål og satningsområder: 

- Samarbeidslæring og elevaktive læringsformer

- Elevmedvirkning

- Tilpasset opplæring

- Lesing 

4) 

Utvikle et felles kunnskapsgrunnlag basert på aktuell forskning og samarbeid med eksterne instanser som f.eks. PPT, Niclas Fohlin og lesesenteret, samt egne erfaringer. 

5) 

Videreutvikling av skolens støttesystemer: 

- Spes. ped. team (tilpasset opplæring) 

- Ressurslærere (samarbeidslæring og lesing) 

 

Se hele planen her: Strategisk plan 2022

Utfordringer 2022

 • Sikre alle elever gode grunnleggende ferdigheter 
 • Forberede elevene på framtiden
 • Sikre et systematisk fagsamarbeid mellom skolens ansatte 
 • Økt tilstedeværelse for elevene 
 • Systematisk arbeid med skolens læringsmiljø

Satsinger 2022

 • Øke elevaktiviteten
 • Utvikle elevenes samarbeidsferdigheter
 • Øke elevmedvirkning
 • Sikre tilpasset undervisning med høy kvalitet
 • Utvikle elevens grunnleggende ferdigheter i lesing