Hovedseksjon

Strategisk plan 2023-2026

Vinter 2019

Strategisk plan er utarbeidet etter innspill fra hele personalet og skolens elevråd. Strategisk plan er behandlet i skolens MBU og driftsstyret.


Skolens mål og visjon 2023-26

Alle elever på Hauketo skole skal føle seg inkludert og at de er en del av fellesskapet på skolen, trinnet og i klassen, og oppleve at de kan delta i og ha utbytte av sosiale og faglige aktiviteter på skolen. Alle elever skal oppleve at de har noe å bidra med, at de blir lyttet til, at de får være med på å medvirke og påvirke egen skolehverdag, og alle elever skal oppleve at de har utbytte av opplæringen. Alle elever på Hauketo skal oppleve mestring og motivasjon, og at de utvikler seg faglig og sosiale sammen med elever og ansatte. "Vi lærer sammen" på Hauketo skole. 

 

Skolens oppdrag og overordnede mål er todelt, og skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. Dette doble oppdraget beskrives slik i overordnet del av læreplanen, LK20: "Grunnopplæringen er del av en livslang danningsprosess som har enkeltmenneskets frihet, selvstendighet, medmenneskelighet og ansvarlighet som mål. Skolen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, for å gjøre gode valg i livet og for å delta i utdanning og arbeids- og samfunnsliv."

 

For å ivareta dette doble oppdraget, og på bakgrunn av skolens resultater på eksamen, nasjonale prøver, elevundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen og andre faglige vurdering fra perioden 2015-2022, har Hauketo skole identifisert følgende mål og satningsområdet for perioden 2023-2026:

 • Utvikle elevenes samarbeidsferdigheter og øke elevaktiviteten
 • Sikre tilpasset undervisning med høy kvalitet
 • Utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing 
 • Utvikle en vurderingspraksis som motiverer til læring


Tiltak 2023-2026 - "Vi lærer sammen"

Et profesjonelt læringsfellesskap, som legger til rette for samarbeid mellom lærere og skolens ledelse, er en forutsetning for et systematisk kvalitets- og utviklingsarbeid, og dermed for å nå skolens mål for perioden 2023-2026. Læreres undervisningskvalitet er den viktigste faktoren for elevens utvikling, og videreutvikling av lærernes kompetanse gjøres best kollektivt, i et profesjonelt samarbeidsfellesskap. Lærere og ledere som har respekt for hverandre, som lytter, deler og lærer av hverandre, og som kommer frem til løsninger basert på både erfaring og faglitteratur, vil sammen kunne søke kontinuerlige forbedringer og bidra til forpliktende løsninger på komplekse utfordringer, og slik øke kvaliteten på opplæringen. 

For å nå skolenes mål for 2023-26, vil vi sette inn følgende tiltak: 

1)

Ledelsen sørger for at skolen er organisert for profesjonelt samarbeid og utviklingsarbeid, og for at organisering og innhold i ulike møtearenaer, som f.eks. kompetansehevingstid, teammøter, klassemøter og fagseksjonsmøter muliggjør en ønsket kompetanseheving og kvalitetsutvikling hos lærerne. 

2) 

Møtene i det profesjonelle fellesskapet organiseres som lærende møter. 

 

3)

Innføre kollegaveiledning som en viktig of kontinuerlig samarbeidsform i det profesjonelle læringsfellesskapet. Gjennom kollegaveiledning i stor gruppe, og ved å planlegge, gjennomføre, observere og reflektere over undervisning ut fra både erfaring og faglitteratur, kan lærere veilede hverandre og slik bidra til økt undervisningskvalitet. Temaene for både kollegaveiledningen og lærende møter skal samsvare med skolens mål og satningsområder: 

 • Samarbeidslæring og elevaktive læringsformer
 • Tilpasset opplæring
 • Lesing
 • Vurdering 

4) 

Utvikle et felles kunnskapsgrunnlag basert på aktuell forskning om skolens samarbeidsområder. 

5) 

Videreutvikling av skolens støttesystemer: 

 • R-team (tilpasset opplæring) 
 • Ressurslærere (samarbeidslæring, vurdering og lesing)
 • Veiledere (kollegaveiledning)

 

Se hele planen her: Strategisk plan 2023-2026

Utfordringer 2023

 • Sikre alle elever gode grunnleggende ferdigheter 
 • Sikre god og systematisk leseopplæring og språkstimulerende undervisning
 • Forberede elevene på framtiden
 • Sikre et systematisk fagsamarbeid mellom skolens ansatte 
 • Sikre god kompetanse om samarbeidslæringsaktiviter hos skolens ansatte
 • Økt tilstedeværelse for elevene 
 • Systematisk arbeid med skolens læringsmiljø

Satsinger 2023

 • Øke elevaktiviteten
 • Utvikle elevenes samarbeidsferdigheter
 • Sikre tilpasset undervisning med høy kvalitet
 • Utvikle elevens grunnleggende ferdigheter i lesing
 • Utvikle en vurderingspraksis som motiverer til læring