Valgfag

Banner 6

Høy trivsel i valgfagene er knyttet til at valgfagene er praktiske, og at de representerer noe annet enn de ‘vanlige’ timene i klasserommet.

Valgfag er obligatorisk. Det undervises i valgfag i to timer/uken i to av skolens tre sonefagperioder. Eleven kan velge ett av fagene hvert år. Her finner du læreplan for valgfag.

For skoleåret 2018/2019 kan elevene velge mellom følgende fag: 

Fysisk aktivitet og helse (alle trinn) 

Opplæringen i valgfaget fysisk aktivitet og helse skal bidra til bedre helse og trivsel for den enkelte elev. Elevene skal kunne delta i varierte aktiviteter som er egnet til å motivere den enkelte. I valgfaget skal elevene få innsikt i betydningen av god balanse mellom energiinntak og energiforbruk.

Opplæringen skal også bidra til å utvikle kunnskap og evne til å vurdere kostholdsråd og anbefalinger som er knyttet til daglig fysisk aktivitet.Fysisk aktivitet og helse er faget for deg som liker å være aktiv: enten det er å løpe, spille ball eller delta i andre fysiske aktiviteter.

Du må være glad i å samarbeide, ha evnen til å støtte og oppmuntre andre og være en fairplayer. Faget har også en teoretisk del der du kommer til å lære om hvor viktig kosthold og fysisk aktivitet er til vår helse, i tillegg til å lage enkle og sunne måltider selv.

Medier og informasjon (8. trinn og 9. trinn

Valgfaget skal bidra til at elevene får erfaring med og innsikt i hvordan vi aktivt kan ta i bruk informasjonsteknologi i hverdagen. Faget skal styrke elevenes formidlingsferdigheter og gi kunnskap om lovverk knyttet til publisering.

Å vurdere etiske problemstillinger og tenke kritisk er en del av faget. Ved at elevene får velge spesialisering innen ulike sider ved produksjonen skal valgfaget legge til rette for mestringsopplevelser og motivere for læring. Elevene skal planlegge og produsere en nettbasert publikasjon der prosessen fra ide til ferdig produkt er ivaretatt. Innholdet som blir produsert kan ha fokus på aktiviteter som skjer i skolens og elevenes nærmiljø, slik at forsatte og andre målgrupper får innblikk i elevenes læringsarbeid og sosiale aktiviteter.

Teknologi i praksis (alle trinn)

Valgfaget teknologi i praksis skal motivere elevene til å utvikle teknologiske produkter med utgangspunkt i lokale behov og problemstillinger. Prosessen fra idé til et ferdig produkt kan medvirke til skaperglede og mestringsopplevelse. Gjennom eget arbeid og i samarbeid med andre kan elevene utvikle ferdigheter og innsikt. Det innebærer å prøve ut egne talenter og mugligheter på ulike steg i prosessen, vurdere prosesser og produkt og få tilbakemeldinger fra andre.

Valfaget handler om å planlegge, konstruere og framstille gjenstander og produkter med varierte materialer og teknologiske løsninger. Kunnskap om teknologiske produkter som blir brukt i dagliglivet, gir et godt grunnlag for å forbedre og utvikle nye produkter.

Produksjon av varer og tjenester (alle trinn)

Gjennom praktisk arbeid skal elevene få grunnleggande erfaring med entreprenørskap, og deiskal samarbeide om å etablere en virksomhet som omfatter prosessen fra idé til ferdig produkt. Bruk av ulike læringsarenaer og samarbeid med ulike aktører i lokalsamfunnet er en del av opplæringen, der det er naturlig. Evne til samarbeid og kommunikasjon skal utvikles i praktisk samhandling med medelever og evt. andre aktører. Elevene skal øve opp evne til kritisk tenking gjennom de valg de må ta for å gjøre ferdig en vare eller tjeneste.Produksjon av varer og tjenester er faget for deg som har lyst til å drive en elevbedrift der vi produserer mat som selges i vår populære elevkantine.

Du bør like å lage mat og yte god service. Kreativitet, skaperglede er viktige egenskaper du vil lære å utvikle i dette faget. Du bør være samarbeidsvillig og ha evne til å ta ansvar. Dette er teamarbeid der alle må bidra for å få til et best mulig resultat.

Design og redesign ( 10.trinn)

Valgfaget design og redesign skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge, designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.Design og redesign er faget for deg som liker å jobbe kreativt og praktisk. Faget har fokus på ideutvikling, og består av to begreper som kan forklares slik.

Design: -Et godt designet produkt kombinerer det funksjonelle med det praktiske, estetiske, økonomiske og miljømessige.

Design er et internasjonalt begrep som man kan dele opp i flere type underbegrep som; industridesign, møbeldesign, klesdesign og grafisk design.

Redesign: –Med redesign gir man gamle ting et nytt liv, en ny form.

Redesign er gjenbruk av et eksisterende produkt som for eksempel klesplagg, en stol eller en annen bruksgjenstand. Med redesign kan man bruke alle type materialer og gjenstander, det er bare fantasien som stopper krativiteten. Redesign er en prosess som ikke han noen ende.

Sal og scene (alle trinn)

I arbeidet med valgfaget skal elevene gjennom praktiske prosesser skape og formidle ulike audiovisuelle eller sceniske uttrykk og produksjoner. I sceniske produksjoner kan elevene arbeide med musikal, teater, dans, standup, kabaret, performance, konsert, sirkus, revy og andre sceniske uttrykk. De kan også fordype seg innenfor et avgrenset område.

I audiovisuelle produksjoner kan arbeidet omfatte alle former for lyd og musikk i samspill med ulike visuelle framstillinger som film, installasjoner og andre multimediaproduksjoner.Sal og scene er faget for deg som kan tenke deg å stå på en scene og enten danse, spille skuespill eller gjøre andre sceniske uttrykk. Er man ikke glad i å samarbeide eller stå på en scene, er ikke sal og scene et fag du vil like. Du må være fleksibel, ha evnen til å støtte andre og ha lyst til å stå på en scene. Sammen får vi til både god stemning, show med kvalitet og gode resultater.

Innsats for andre (8. og 9.trinn)

Opplæringen skal gjøre elevene i stand til å identifisere behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet. De skal også kunne bruke egne ressurser og kunnskaper til å planlegge, iverksette og sluttføre tiltak som imøtekommer behovene. I dette arbeidet skal lokale behov bli ivaretatt samtidig som det skal bidra til å styrke elevenes tilhørighet i lokalsamfunnet.

Faget skal gi elevene kunnskap om forutsetningene for frivillig arbeid og praktisk erfaring med å skape noe som kan ha verdi for andre. Kunnskap om etiske retningslinjer, kommunikasjon og samhandling inngår i faget. I arbeidet er det lagt til rette for at elevene kan oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør. Eget engasjement i faget skal bidra til at elevene utvikler en bevisst holdning til hvor viktig frivillig arbeid og sosial verdiskaping er.