Hovedseksjon

Valgfag

Banner 1

Høy trivsel i valgfagene er knyttet til at valgfagene er praktiske, og at de representerer noe annet enn de ‘vanlige’ timene i klasserommet.

Valgfag er obligatorisk. Det undervises i valgfag i to timer/uken i to av skolens tre sonefagperioder. Eleven kan velge ett av fagene hvert år. Her finner du læreplan for valgfag.

Elevene kan velge mellom følgende fag: 

Fysisk aktivitet og helse (alle trinn) 

Fysisk aktivitet og helse handler om å stimulere bevegelsesglede og interesse for fysisk aktivitet og kosthold som grunnlag for en helsefremmende livsstil. Gjennom varierte fysiske aktiviteter, alene og sammen med andre, skal elevene kunne oppleve mestring. Faget skal gjøre elevene kjent med aktiviteter som kan motivere dem til en fysisk aktiv livsstil og til å velge et helsefremmende kosthold også videre i livet.
Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Valgfaget fysisk aktivitet og helse skal gjennom sosialt fellesskap i fysisk aktivitet og enkel matlaging bidra til å fremme samarbeid, forståelse, omsorg og respekt for hverandre, og gi grunnlag for likestilling og likeverd. Faget skal fremme kritisk tenkning om kroppsideal som kan bidra positivt til selvfølelse, fysisk og psykisk helse, fysisk aktivitet og livsstil. Valgfagene henter innhold fra andre fag i grunnskolen.

 

Teknologi og design (tidligere teknologi i praksis) (alle trinn)

Teknologi og design handlar om å lage teknologiske produkt. Faget skal bidra til at elevane utviklar sin kreativitet og teknologiske kompetanse gjennom å designe, utvikle og forbetre produkt.  Elevane skal òg kunne forvalte teknologi på ein sikker og berekraftig måte. Faget skal vidare bidra til at elevane kan finne gode teknologiske løysingar for nåtida og framtida og forberede dei på å eit arbeids- og samfunnsliv med raske omstillingar. 
Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringa. Valfaget teknologi og design skal bidra til at elevane får utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane skal få erfaring med å sjå moglegheiter med teknologi og designprosessar gjennom utforsking og skapande arbeid, åleine og i samarbeid med andre. Problemløysing, kritisk tenking og etisk medvit kring teknologi står sentralt i faget. Vektlegging av materialforståing, vedlikehald og reparasjon skal bidra til refleksjon kring gjenbruk, respekt for naturen og miljømedvit. 

 

Utvikling av produkter og tjenester (tidligere produksjon av varer og tjenester) (alle trinn)

Utvikling av produkter og tjenester handler om at elevene skal få praktisk erfaring med innovasjon, og at de skal bli rustet til å møte utfordringer gjennom å drive en bedrift. Faget skal bidra til at de erfarer hvordan de kan være en ressurs i videre utdanning og arbeidsliv. Faget skal videre bidra til at elevene utvikler kompetanse innenfor bærekraftig innovasjon.
Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Valgfaget utvikling av produkter og tjenester skal bidra til at elevene utvikler bevissthet om etikk og bærekraft gjennom kritisk tenkning, refleksjon og samhandling. Praktiske og skapende læringsprosesser i faget skal bidra til elevenes danning og identitetsutvikling og bidra til at de opplever skaperglede og mestring i eget arbeid. Gjennom arbeidet skal elevene bli bevisste på og utvikle sine egne skapende evner.

 

Produksjon for scene (tidligere sal og scene) (alle trinn)

Produksjon for scene handler om å gi elevene erfaring med scenisk produksjon. Gjennom faget skal elevene få erfaring med de ulike delene i en scenisk produksjon, fra planlegging til ferdig produkt. Elevene skal også få kulturopplevelser og utforske ulike kunstneriske uttrykk. Faget skal bidra til at elevene utfordrer og utvikler sine ferdigheter faglig og sosialt gjennom kunstnerisk samarbeid og samspill. Kreativitet og engasjement er egenskaper samfunnet og arbeidslivet vil ha behov for i framtiden.
Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Valgfaget produksjon for scene skal bidra til at elevene utfolder skaperglede, engasjement og utforskertrang. Faget skal også bidra til at elevene kan få et styrket selvbilde, økt selvinnsikt og økt sosial kompetanse gjennom samspill mot en ferdig produksjon. Videre skal faget bidra til at elevenes identitet kan bli styrket gjennom demokratisk meningsutveksling og kreative prosesser.

 

Friluftsliv (tidligere natur, miljø og friluftsliv) (alle trinn)

Friluftsliv handler om at elevene skal utvikle turglede og respekt for naturen og naturressursene. Faget skal gi elevene forståelse av mangfoldet i naturen. Faget skal også bidra til å fremme fysisk og psykisk helse ved å gi elevene erfaring med å bruke naturen til rekreasjon og aktiviteter. Videre skal faget styrke elevenes evne til å ta vare på seg selv og andre i naturen.  
Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Valgfaget friluftsliv skal legge til rette for samarbeid, medbestemmelse og medansvar. Faget skal bidra til at elevene kan ta ansvarlige og miljøbevisste valg som kan bidra til en bærekraftig utvikling. Faget skal også bidra til interesse for og glede ved tradisjonelt og moderne friluftsliv som en del av vår kulturarv og identitet. 

 

Valgfagene henter innhold fra andre fag i grunnskolen.